Θαλής

Παραδοτέα

Το έργο έχει δομηθεί σε πακέτα εργασίας, δράσεις και παραδοτέα.

Κατά την ολοκλήρωσή τους τα αποτελέσματα θα είναι προσβάσιμα ως υπερσυνδέσεις στη στήλη "Παραδοτέα".

 

Πακέτα Εργασίας

Δράσεις

Παραδοτέα

1 Επιλογή και Χαρτογράφηση Εφοδιαστικών Αλυσίδων Αγροδιατροφικού Τομέα

1.1 Αναγνώριση και επιλογή αγροδιατροφικών εφοδιαστικών αλυσίδων

1.1.1 Έκθεση επιλογής εφοδιαστικών αλυσίδων του αγροδιατροφικού τομέα

1.2 Ανάλυση της δομής και των βασικών δραστηριοτήτων των επιλεγμένων εφοδιαστικών αλυσίδων

1.2.1  Έκθεση ανάλυσης των βασικών χαρακτηριστικών των επιλεγμένων εφοδιαστικών αλυσίδων

1.3 Ανάλυση αξιακής αλυσίδας

1.3.1  Έκθεση ανάλυσης αξιακής αλυσίδας των επιλεγμένων εφοδιαστικών αλυσίδων του αγροδιατροφικού τομέα

1.4 Προσδιορισμός των κύριων περιβαλλοντικών επιπτώσεων των επιλεγμένων εφοδιαστικών αλυσίδων

1.4.1 Μελέτη χαρτογράφησης των επιλεγμένων εφοδιαστικών αλυσίδων του αγροδιατροφικού τομέα

2 Διαδικασίες Πρωτογενή Αγροδιατροφικό Τομέα

2.1 Ανάλυση περιβαλλοντικών επιπτώσεων πρωτογενή τομέα

2.1.1 Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων πρωτογενούς παραγωγής των εξεταζόμενων εφοδιαστικών αλυσίδων του αγροδιατροφικού τομέα

2.2 Ανάπτυξη ολιστικού μεθοδολογικού πλαισίου λήψης αποφάσεων για τη βελτιστοποίηση διαδικασιών

2.2.1 Έκθεση εφαρμογής μεθοδολογικού πλαισίου για τη βελτιστοποίηση διαδικασιών πρωτογενή τομέα

2.3 Ανάπτυξη και αξιολόγηση σεναρίων για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

2.3.1 Έκθεση εφαρμογής σεναρίων βελτιστοποίησης περιβαλλοντικής συμπεριφοράς πρωτογενούς παραγωγής

3 Διαδικασίες Μεταποιητικού Τομέα Αγροτικών Προϊόντων

3.1 Ανάλυση περιβαλλοντικών επιπτώσεων μεταποιητικού τομέα

3.1.1 Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων δραστηριοτήτων μεταποίησης των εξεταζόμενων εφοδιαστικών αλυσίδων του αγροδιατροφικού τομέα

3.2 Ανάπτυξη  μεθοδολογικού πλαισίου λήψης αποφάσεων για τη βελτιστοποίηση διαδικασιών

3.2.1  Έκθεση εφαρμογής μεθοδολογικού πλαισίου για τη βελτιστοποίηση διαδικασιών μεταποποιητικού τομέα

3.3 Ανάπτυξη συστήματος «πράσινης» μέτρησης απόδοσης διαδικασιών μεταποιητικού τομέα

 3.3.1 Έκθεση εφαρμογής συστήματος μέτρησης περιβαλλοντικής απόδοσης διαδικασιών μεταποιητικού τομέα

4 Πρόσθιες και Αντίστροφες Εφοδιαστικές Αλυσίδες Αγροδιατροφικών Προϊόντων

4.1 Ανάπτυξη ποιοτικών και ποσοτικών μαθηματικών μοντέλων σχεδιασμού εφοδιαστικών ροών

4.1.1 Έκθεση εφαρμογής ποιοτικών και ποσοτικών μαθηματικών μοντέλων σχεδιασμού εφοδιαστικών ροών

4.1.2 Έκθεση διασφάλισης εφαρμογής μεθοδολογιών βελτιστοποίησης σχεδιασμού εφοδιαστικών ροών

4.2 Αποτίμηση των οικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προτεινόμενων στρατηγικών

4.2.1 Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων δραστηριοτήτων logistics του αγροδιατροφικού τομέα

 4.2.2 Τελική έκθεση βελτιστοποίησης περιβαλλοντικής συμπεριφοράς επιλεγμένων εφοδιαστικών αλυσίδων

5 Διαχείριση Έργου

5.1 Ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών ερευνητικού προγράμματος

5.1.1  Εγχειρίδιο διαχείρισης έργου

5.2 Σχεδιασμός και παρακολούθηση ερευνητικών αποτελεσμάτων

5.2.1 Σχέδιο διασφάλισης ποιότητας

5.3 Ανάπτυξη εκθέσεων προόδου και τελικής έκθεσης

5.3.1 1η Ετήσια έκθεση αποτίμησης έργου

5.3.2 2η Ετήσια έκθεση αποτίμησης έργου

5.3.3 Τελική έκθεση αποτίμησης έργου

6 Διάχυση Αποτελεσμάτων

6.1 Συνεργασία με επιχειρήσεις και οργανισμούς

6.1.1 Έκθεση αποτελεσμάτων ανάπτυξη συνεργασιών με τρίτους

6.2 Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια

6.2.1 Υποβολή 4 εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές

6.2.2 Υποβολή 6 εργασιών σε επιστημονικά συνέδρια με κριτές

6.3 Οργάνωση σεμιναρίου και συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια

6.3.1 Έκθεση αποτελεσμάτων οργάνωσης σεμιναρίου και συμμετοχής σε επιστημονικές εκδηλώσεις

6.4 Σχεδιασμός και ανάπτυξη ιστοσελίδας

6.4.1 Ανάπτυξη και διαχείριση ιστοσελίδας ενημέρωσης ερευνητικού έργου

7 Αξιολόγηση

7.1 Τελική έκθεση αξιολόγησης

7.1.1 Έκθεση εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης αποτελεσμάτων ερευνητικού έργου

clip image002

Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: ΘΑΛΗΣ. Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ είναι διαθέσιμες στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Παιδείας.

 

Newsletter

Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία για να εγγραφτείτε στο newsletter μας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνείστε μαζί μας για  οποιαδήποτε πληροφορία.

  • ΤΗΛ: +30 23510.20940
  • ΦΑΞ: +30 23510.47860